La recerca és considerada un àmbit prioritari dins de les activitats de la Fundació en la mesura que el coneixement de les llengües és imprescindible per fomentar-ne l’ús i la promoció. En aquest sentit es donarà prioritat als treballs descriptius, tipològics i contrastius.

La Fundació donarà suport a la recerca de llengües subordinades amb ajuts atorgats a projectes. Els projectes poden ser tesis doctorals, treballs de recerca, creació de materials, etc., i els ajuts es destinaran tant a individus com a institucions o entitats, en els casos en què sigui pertinent la conformitat de la comunitat parlant amb el projecte serà un requisit fonamental per a l’obtenció de l’ajut. Els requisits sol•licitats per optar a un ajut són els següents:
- CV del sol•licitant
- Aval d’un lingüista nomenat per la Fundació
- Informe sobre la llengua en qüestió (localització, nombre de parlants, filiació genètica, aspectes tipològics remarcables, etc.)
- Descripció del projecte (durada, mètode, objectius, etc.)
- Pressupost en cas que l’ajut se sol•liciti per a la realització de treball de camp
- Beneficiaris del projecte
Els destinataris dels ajuts es comprometen a:
- Realitzar el treball en el termini previst
- Fer constar en el treball el suport rebut de la Fundació mitjançant el logotip corresponent
- Lliurar al Centre de Documentació i Recerca de la Fundació un exemplar de tots els treballs publicats per donar a conèixer els resultats obtinguts
Poden optar a aquest ajut tots els investigadors pre- i post doctorals. En igualtat de condicions, tindran preferència en l’obtenció de l’ajut
- Els parlants de la llengua en qüestió
- Els investigadors adscrits a la UB
- Els investigadors adscrits a universitats catalanes

Ajuts a la recerca

Tesi doctoral La llengua saamaka, assaig de descripció, Mònica Barrieras, UB
Tesi doctoral L’ergativitat en llengües amazòniques, Eva Monrós, UB
Diccionario Sia Pedee, Jorge Gómez Rendon
Tesi doctoral, El tàtar de Crimea, Miquel Cabal, UB
"Voces Shiwilu: 400 años de resistencia lingüistica en Jeberos". Pilar Valenzuela, Chapman University