La publicació de materials en llengües subordinades pot actuar com a factor dinamitzador de la llengua en la mesura que dóna visibilitat a la cultura, pot prestigiar-la i fomenta l’ús de l’escriptura i la lectura en les llengües en qüestió. Tot i això, la dificultat d’obtenció de beneficis econòmics i la pressió del mercat fan que aquest tipus de publicació sigui molt escàs. És per això que un dels àmbits prioritaris de la Fundació és justament el finançament de publicacions d’aquest tipus.

Una part important del pressupost de la Fundació es destinarà a finançar totalment o parcialment l’edició de llibres, revistes, materials escolars, etc., en llengües no oficials o que no rebin suport oficial per a l’edició. Podran sol•licitar aquest ajut persones, entitats, comunitats implicades en tasques de dinamització lingüística o de recuperació de llengües, o els autors d’obres escrites en llengües subordinades. Les obres publicades poden ser gramàtiques, diccionaris i altres materials d’ús escolar; obres de ficció, assaig, poesia, etc. En tots els casos caldrà la conformitat de la comunitat o l’aval d’un lingüista coneixedor de la llengua i la cultura en qüestió.

Els ajuts a l’edició de la Fundació Aurèlia Figueras es designaran amb el nom “Vila de Masquefa”. Els documents que ha de presentar qui els sol•liciti són els següents:
- CV en cas que el sol•licitant sigui un individu
- Document de conformitat de la comunitat o aval d’un lingüista
- Informe sobre la llengua en qüestió (localització, nombre de parlants, filiació genètica, aspectes tipològics remarcables, etc.)
- Descripció del projecte
- Descripció dels objectius
- Pressupost total de l’edició i justificació de l’import sol•licitat
- Destinataris de la publicació (lectors/usuaris potencials, característiques, etc.)
Els destinataris dels ajuts es comprometen a:
- Realitzar la publicació en el termini previst
- Justificar les despeses
- Fer constar en la publicació que ha rebut un “Ajut Vila de Masquefa” mitjançant el logotip corresponent
- Lliurar al Centre de Documentació i Recerca de la Fundació quinze exemplars de les obres publicades.